Anketa nový erb

Vážení spoluobčané,

v letošním roce zastupitelé naší obce oslovili firmu zabývající se heraldikou na zpracování erbu naší obce Buková u Příbramě. Tato firma na základě historických pramenů zpracovala devět nejvhodnějších návrhů nového erbu.

Obracíme se touto cestou k občanům obce s následující anketou, jejímž cílem je společně vybrat z těchto devíti předložených návrhů ten jeden návrh, který by obec a nás všechny nejlépe reprezentoval a zároveň vyjadřoval i historické základy naší obce.

Pokud se rozhodnete přispět svým námětem v této anketě, vhoďte, prosím, vyplněný anketní lístek do připravené krabice s označením „ANKETA – ERB“ , která se nachází v místním obchodě se smíšeným zbožím nebo osobně odevzdejte v úředních hodinách na obecním úřadu.

Anketní lístky jsou součástí tohoto průvodního dopisu k vyhlášené anketě. Součástí průvodního dopisu k anketě erb obce jsou i samotné grafické návrhy erbu, které jsou označené jednotlivým kódem. Na anketních lístkách křížkem označte tři varianty, o kterých si myslíte, že by naší obec co nejlépe reprezentovaly. Aby byl tento výběr pro Vás co nejsnazší a lépe jste se orientovali, co jednotlivé znaky a barvy v erbech znamenají, přikládáme k návrhu jednotlivých erbu i legendu s popisem, co jednotlivé symboly a barvy vyjadřují.

Označené anketní lístky můžete takto odevzdávat od 20. prosince 2018. Uzávěrka ankety je 20. ledna 2019 ve 20:00 hodin. Výsledky budou zveřejněny na informačních nástěnkách a internetových stránkách obce.

Předem Vám děkujeme za vzájemnou spolupráci a spolurozhodování v zájmu obce.

Obecní úřad Buková u Příbramě

Návrhy:

Anketní lístek ke stažení

Název obce Buková sahá do dávné historie. Původně zde stály dvě tvrze, jedna byla vystavena z kamene a nesla přívlastek Kamenná a druhá ze dřeva, která nesla označení Buková, a to právě proto, že byla z bukového dřeva. S odkazem na tuto tvrz si obec Buková nese své jméno.

Nestarší první písemná zmínka o obci pochází z roku 1336, ale její původ je s velkou pravděpodobností mnohem starší. Jejími prvními písemně doloženými majiteli byli vladykové z Bukové. Později mělo obec po sobě v držení několik vlastníků, a to byli v roce 1437 Zikmund Manda z Kotenčic, nebo 1524 Děpold Lobkovic, či 1571 rytíř Adam Mucha z Bukové – hejtman Nového Města Pražského. V roce 1710 se obec a její okolí dostává do vlastnictví rodu Dubských z Vitiněvsi, konkrétně Ferdinanda Dubského. Ten zde postavil zámek, jehož architektonická podoba je uchována dodnes. Tento výčet uzavírá roku 1846 také majitel zámku hrabě Coloredo Mansfeld a po něm díky pozemkové reformě kupuje zámek s pozemky pražský bankovní úředník Jaroslav Münzberger.

Obec Buková je samostatnou obcí, která má další tři části – Malá Buková, Vackov a samotu Kamenný Dvůr.

Na základě  historie v souvislosti se stávajícími faktory, jsou představeny heraldické symboly obce. Následně jsou veškeré figury a barvy v souladu s heraldickými pravidly zdůvodněny.

Skála

 • Figura skály symbolizuje základy, na kterých byly obě tvrze vystaveny. V heraldickém pojetí se objevuje vzácněji. Symbolizuje věčnost, sílu, stálost v časech nejistých sociálně, kulturně a mocensky, ale také v názorové, ideové a duchovní rovině.

 • Kvádrovaná hradba s cimbuřím

 • Figura hradeb symbolizuje pevnou obranu a neohroženost, sílu. V návrzích symbolicky představuje tvrz z kamene, jednu ze dvou původních tvrzí v obci. Typickým znakem hradeb je cimbuří (parapetní zdivo), zuby připomínající zakončení hradebních zdí, které mělo nezastupitelnou úlohu při obraném vedení boje. Stínky sloužily jako kryt a proluky (výřezy) k vlastnímu provádění bojové činnosti.

 • Palisádová hradba

 • Tato figura, odkazuje na skutečnost tvrze z bukového dřeva. V počtu čtyř pak symbolizuje obec Bukovou a její osady Malá Buková, Vackov a samotu Kamenný Dvůr.

 • Bukvice
 • Figura umocňující název obce, v počtu čtyř opět představuje obec Bukovou a její osady. Buk symbolizující v heraldice pevnost, bdělost a ostražitost se v návrzích

projevuje jako mluvící znamení obce Buková nesoucí ve svém názvu slovo buk potažmo bukvice. Bukvice je svou podstatou plod stromu z rodu buk.

Barvy použité v návrzích

 • Stříbrná barva/kov – v návrzích bílá

 • V návrzích jsou této barvě zobrazeny kůly v počtu čtyř, tvořící palisádovou hradbu. V heraldice je stříbrný kov srovnáván s drahocennou perlou. Symbolizuje čistotu, smysl pro čest, právo a spravedlnost, též moudrost a radost.

 • Zlatá barva/kov – v návrzích žlutá

 • Představuje v návrzích barvě/kov opět v palisádové hradbě, ale také jako figura bukvice v počtu čtyř. Symbolický význam zlaté tinktury je v první řadě bohatství, vznešenost a oslnivý lesk.

 • Černá barva

 • Představuje v návrzích skálu a výrazně umocňuje hloubku figur. V heraldickém pojetí značí, pokoru, věrnost a oddanost, ale také zásadovost a sílu. V heraldice je žádoucí barvou, protože nejlépe plní úlohu barevného kontrastu jak s kovy (zlatá, stříbrná), tak s ostatními barvami.

 • Přirozená barva – šedá

 • Šedá barva v heraldice patří mezi barvy “přirozené“. Podporuje realistické vyobrazení přírodních, původních symbolů např. šedá – skála, hnědá – dřevo, růžová – obličej. V heraldickém pojetí je užívána spíše méně a to proto, že potlačuje základní heraldickou čistotu barev. Spíše je nahrazována barvami podobnými např: alternativa šedé skály je černá.

 • Červená barva

 • Barva je odkazem na rod Dubských z Vitiněvsi, kteří mají barvu ve svém rodovém znaku a to konkrétně v dolním poli (části). V heraldice je královnou mezi barvami, je dobře viditelná, dráždivá, vzněcující a tím nejúčinnější. Proto si také nemálo příslušníků vyšší šlechty mající v erbu stříbro změnilo tuto barvu na červenou. Značí dobročinnost, lásku, oheň, připravenost, odhodlání, touhu po cnosti, zrání, sílu, triumf a vládu.

 • Zelená barva

 • Představuje veškerou zeleň v obci a jejím okolí. Hlavně lesy, louky, pastviny Je odvozena od veškeré vegetace. Působí nedráždivě, chladně, vyváženě a uklidňujícím dojmem. Je barvou života a zdravého mládí. Je barvou naděje a v heraldické symbolice značí volnost, krásu, optimismus, důvěru, mírnost, přátelství, zdraví, naději a mír.

 • Modrá barva

 • Tato barva opět odkazuje na rodový erb Dubských z Vitiněvsi, která v horní části znaku tvoří modré pole. Modrá barva je odvozena od oblohy, potažmo z hladiny vodstev. Je barvou harmonie, vážnosti, tichosti a hloubky. V heraldice značí pokoru věrnost, víru, stálost.