Krizové situace

Plán odezvy orgánů obce Buková u Příbramě na vznik mimořádné události (dále jen „plán“) je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem orgánů obce pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu ţivotů, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí při vzniku mimořádných událostí. Plán je vyuţitelný i při přípravě a řešení krizových situací.

Stěžejní část plánu tvoří dokumenty v Operativní části (postupy řešení), kde je uvedena pro jednotlivé mimořádné události analýza ohroţení a doporučené postupy a opatření při jejím řešení. Důleţitou součástí plánu jsou dva listy:

  • List 1 (skupina krizového řízení obce)
  • List 2 (Důleţité kontakty)

V pomocné části jsou pak uvedeny další dokumenty, které mohou být vyuţity skupinou krizového řízení.

Zpracovatelem plánu jsou orgány obce v součinnosti s hasičským záchranným sborem kraje nebo s pracovníkem krizového řízení obce s rozšířenou působností, do které obec spadá. Tito poskytují obcím metodickou pomoc při zpracování (seznamují obce na jejich ţádost s charakterem moţného ohroţení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení). Plán schvaluje starosta obce.

Celý plán plán odezvy orgánů obce Buková u Příbramě na vznik mimořádné události si můžete stáhnout zde.