Plán pro krizové situace

No internetových stránkách naší obce byl zřízen nový odkaz „KRIZOVÉ SITUACE„, na kterém je umístěn dokument PLÁN ODEZVY ORGÁNŮ OBCE Buková u Příbramě NA VZNIK MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. Plán je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem orgánů obce pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu ţivotů, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí při vzniku mimořádných událostí. Plán je vyuţitelný i při přípravě a řešení krizových situací.