Povinné informace

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


 1. NázevObec Buková u Příbramě
 2. Důvod a způsob založení – Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.
 3. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa – Obec Buková u Příbramě, Obecní úřad Buková u Příbramě, Buková u Příbramě, 262 23
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu – Obec Buková u Příbramě, Obecní úřad Buková u Příbramě, Buková u Příbramě, 262 23
  3. Úřední hodiny – Každou středu v době od 18:00 do 20:00.
  4. Telefonní čísla -318 625 507 (OÚ), Rampová Renata, starostka – 725 021 723, Jaroslav Peták, místostarosta – 725 977 188
  5. Adresa internetové stránky – www.bukova.net
  6. Adresa e-podatelny – obecniuradbukova@seznam.cz
 4. Případné platby lze poukázat – Bankovní spojení: Č. účtu: 13223211/0100 KB Příbram
 5. – 00242012
 6. Datová schránka  – iana68v
 7. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů – viz. Úřední dska
  2. Rozpočet – viz. Úřední deska
 8. Žádosti o informaceObec Buková u Příbramě, Obecní úřad Buková u Příbramě, Buková u Příbramě, 262 23
 9. Příjem žádostí a dalších podáníObec Buková u Příbramě, Obecní úřad Buková u Příbramě, Buková u Příbramě, 262 23
 10. Formuláře – viz. Formuláře
 11. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací – Odkazy na návody na řešení různých životních situací: naleznete na určitých odborech úřadu a naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde, Krizové situace a jejich řešení: Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující dokumenty:* Hasičský záchranný sbor ČR
 12. PředpisyPředpisy, vyhlášky
  1. Nejdůležitější používané předpisy – Přehled zákonů a předpisů, podle nichž OÚ jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty a u tajemníka OÚ. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách OÚ.
  2. Vydané právní předpisy – viz stránka Vyhlášky
 13. Úhrady za poskytování informací – Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.
  1. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – Nadřízený orgán – Krajský úřad Jihočeského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.
 14. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv – Vzory licenčních smluv
  2. Výhradní licence – Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. – viz. Úřední deska