Tříděný odpad

Každý občan má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství, nebezpečné vlastnosti a v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem zajistit předno100_4700stně využití odpadů před jejich odstraněním. Povinností každého je nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Proto pro zlepšení životního prostředí ve smyslu zákona o odpadech provádíme tříděný sběr odpadu, který je cestou ke snížení množství odpadu ukládaného na skládce nebo likvidovaného spalováním. Abychom mohli odpad řádně třídit, zřídili jsme v naší obci sběrné nádoby

v barvě žluté na plasty

modré na papír a lepenku

barvě bílé na sklo.

Je třeba zdůraznit, že tyto nádoby – kontejnery, jsou umísťovány a vyprazdňovány na náklady obce. Je proto velice důležité, aby všichni dodržovali kvalitu třídění odpadu a nedocházelo ke smíchání různých druhů odpadů. Dále jsou v naší obci rozmístěné kontejnery na biologický odpad najdete rozmístěné po celé obci.

↓ Pro více informací klikni na jednotlivé obrázky ↓

1   2   3

Zásady správného třídění odpadů

  • Odkládejte odpad jen do příslušných kontejnerů a dodržujte na nich uvedené pokyny.
  • Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin  nebo chemikáliemi.
  • Zmenšujte objem odpadu.
  • Neházejte do kontejnerů to, co tam nepatří!
  • Když vidíte, že popeláři vyklopili kontejner s papírem do směsného odpadu, může to být tím, že do něj někdo vysypal odpadkový koš z kuchyně!
  • Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné odpady dají využít!
  • Když všechen odpad naházíte do jednoho koše bez třídění nelze ho už  recyklovat.

 

Časté dotazy a odpovědi k třídění odpadů klikni zde

Vyzkoušejte si nanečisto ve virtuálním světě roztřídit různé druhy odpadu a získejte ocenění „mistr třídění“, Více najdete na http://jaktridit.cz/cz/trideni/virtualni-trideni

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

  • Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.
  • Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do  příslušné nádoby na odpad.   Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože  obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory.
  • Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného  kontejneru!